مقالات آموزشی
167بازدید
شاخص اطمینان مصرف کننده (CCI) چیست؟
1400/07/27
مقاله آموزشی

شاخص اطمینان مصرف کننده (CCI) نظرسنجی است که توسط هیئت کنفرانس (CB) تهیه و انجام می شود و میزان خوش بین یا بدبین بودن مصرف کنندگان در مورد وضعیت مالی مورد انتظار خود را اندازه گیری می کند. CCI بر این مبنا استوار است که اگر مصرف کنندگان خوش بین باشند، بیشتر هزینه خواهند کرد و اقتصاد را تحریک می کنند، اما اگر بدبین باشند، الگوهای مخارج آنها می تواند منجر به رکود اقتصادی شود.

نکات کلیدی

  • شاخص اطمینان مصرف کننده نظرسنجی می باشد که توسط هیئت کنفرانس تهیه و برنامه ریزی می شود و میزان خوش بین یا بدبین بودن مصرف کنندگان در مورد وضعیت مالی مورد انتظار خود را اندازه گیری می کند.
  • CCI بر این فرض استوار است که اگر مصرف کنندگان خوش بین هستند، مخارج آنها بیشتر خواهد شد و اقتصاد را تحریک خواهند کرد، اما اگر بدبین باشند، الگوهای هزینه آنها می تواند منجر به رکود اقتصادی شود.
  • CCI بر اساس نظرسنجی اطمینان مصرف کننده است.

آشنایی با شاخص اطمینان مصرف کننده (CCI)

CCI در آخرین سه شنبه هر ماه منتشر می شود و به طور گسترده ای معتبرترین معیار اندازه گیری میزان اطمینان مصرف کننده آمریکا به شمار می آید. در اصل، CCI معیار اندازه گیری سلامت اقتصاد آمریکا است و بر اساس برداشت مصرف کنندگان از شرایط فعلی کسب و کارها و اشتغال و همچنین انتظارات آنها از کسب و کارها، اشتغال و درآمد در شش ماه آینده است. CCI توسط مرکز تحقیقاتی نیلسن (ارائه دهنده جهانی اطلاعات و تحلیل آماری درباره عادات خرید و تماشای مصرف کنندگان) تهیه و برنامه ریزی می شود.

شاخص اطمینان مصرف کننده بر اساس نظرسنجی اطمینان مصرف کننده است که دارای حجم نمونه ای 3000 پرسشنامه است. این نظرسنجی ابتدا از سال 1967 هر دو ماه یکبار انجام می شد اما در سال 1977 به آمار ماهانه تغییر یافت. در این نظرسنجی پنج سوال مطرح می شود: دو سوال مربوط به شرایط اقتصادی کنونی و سه سوال مربوط به انتظارات در مورد آینده است.

شاخص وضعیت فعلی

  • ارزیابی شرکت کنندگان از شرایط فعلی کسب و کارها
  • ارزیابی شرکت کنندگان از شرایط فعلی اشتغال

شاخص انتظارات

  • انتظارات شرکت کنندگان در مورد شرایط کسب و کارها برای شش ماه آینده
  • انتظارات شرکت کنندگان در مورد شرایط اشتغال برای شش ماه آینده
  • انتظارات شرکت کنندگان در مورد درآمد کل خانواده برای شش ماه آینده

هر سوال را می توان با یکی از سه پاسخ مثبت، منفی یا نامشخص جواب داد. بخش شاخص وضعیت فعلی نیز وجود دارد که به طور میانگین به آن دو سوال مربوط به شرایط اقتصادی کنونی اختصاص داده شده است. پاسخ به سه سوال دیگر اساس شاخص انتظارات را تشکیل می دهد.

پس از جمع آوری داده ها، مقدار نسبی هر سوال محاسبه شده و سپس با مقدار نسبی سال 1985 مقایسه می شود؛ مقدار نسبی سال 1985 معیار 100 می باشد. این مقایسه مقادیر نسبی، برای هر سوال "مقدار شاخص" ایجاد می کند.

انتقادات از شاخص اطمینان مصرف کننده

در حالی که برخی از کارشناسان CCI را یک شاخص تاخیری می دانند، اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) CCI را یک شاخص پیشرو می داند. این امر CCI را به یک شاخص اقتصادی پیشرو برای اقتصاد آمریکا تبدیل می کند. شاخص های پیشرو اطلاعات کیفی برای نظارت بر وضعیت اقتصادی فعلی و همچنین هشدار در مورد نقاط عطف فعالیت های اقتصادی را فراهم می کنند.

در نوامبر 2020، هیئت کنفرانس اعلام کرد که CCI از رقم 101.4 در اکتبر به شدت کاهش یافته و به 96.1 رسیده است. "شاخص وضعیت فعلی" و "شاخص انتظارات" نیز کاهش یافتند؛ شاخص وضعیت فعلی از 106.2 در ماه اکتبر به 105.9 در ماه نوامبر (2020) رسید، در حالی که شاخص انتظارات از 98.2 در اکتبر به 89.5 در نوامبر سقوط کرد.

نکته نهایی

هیئت کنفرانس یک انجمن تجاری و موسسه تحقیقاتی جهانی و مستقل است. این سازمان در سال 1916 تشکیل شد و مأموریت آن ارائه دانش عملی به سازمان های درجه یک جهان برای بهبود عملکرد خود و ارائه خدمات بهتر به جامعه است. این هیئت به گونه ای طراحی شده است که به اعضای خود در درک و هدایت بحرانی ترین مسائل زمان حاضر کمک کند. علاوه بر این، این هیئت تحقیقات و انجمن هایی برگزار می کند که در آن رهبران اقتصادی جهان گرد هم می آیند. این نظرات در دستور کار تحقیقات و نشست های این سازمان لحاظ می شوند.