صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 شاخص های اقتصادی پیشرو

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: شاخص های اقتصادی پیشرو
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 65
 • تعداد بازدید: 670
...بیشتر

 ثروت ملل

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: ثروت ملل
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 53
 • تعداد بازدید: 522
...بیشتر

 سازمان های پولی و مالی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: سازمان های پولی و مالی
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 50
 • تعداد بازدید: 506
...بیشتر

 مقاطع زمانی مهم اقتصادی قرن بیستم

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: مقاطع زمانی مهم اقتصادی قرن بیستم
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 42
 • تعداد بازدید: 502
...بیشتر

 همبستگی در بازارهای جهانی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: همبستگی در بازارهای جهانی
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 66
 • تعداد بازدید: 500
...بیشتر

 تئوری های مبتنی بر تحلیل بنیادی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: تئوری های مبتنی بر تحلیل بنیادی
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 88
 • تعداد بازدید: 538
...بیشتر

 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 76
 • تعداد بازدید: 549
...بیشتر

 بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 107
 • تعداد بازدید: 636
...بیشتر

 عرضه و تقاضا

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: عرضه و تقاضا
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 59
 • تعداد بازدید: 542
...بیشتر

 پنج شاخص مهم

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: پنج شاخص مهم
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 150
 • تعداد بازدید: 565
...بیشتر

 مزایای تحلیل بنیادی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: مزایای تحلیل بنیادی
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 65
 • تعداد بازدید: 546
...بیشتر

 بنیادی چیست؟

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: بنیادی چیست
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 60
 • تعداد بازدید: 523
...بیشتر

 دخالت دولتی در بازار ارز

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: دخالت دولتی در بازار ارز
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 56
 • تعداد بازدید: 550
...بیشتر

 متغیرهای اقتصادی و مالی

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: متغیرهای اقتصادی و مالی
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 67
 • تعداد بازدید: 549
...بیشتر

 عوامل موثر بر یورو به دلار

 • نام بخش: فاندامنتال و بنیادی
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: عوامل موثر بر یورو به دلار
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 155
 • تعداد بازدید: 570
...بیشتر
12 >

© 2019 Your company. All rights reserved.